Ook al staat het rendement bij ons voorop, in het investeringsbeleid van Pulsar Network Capital staat maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. Verantwoord investeren betekent dat we bij het beoordelen van alle investeringen en financieringsvraagstukken rekening houden met zaken als sociale impact, duurzaamheid, klimaatverandering, kinderarbeid, beloningsbeleid en arbeidsomstandigheden. Dit leidt tot betere resultaten, omdat bedrijven die serieus maatschappelijk verantwoord ondernemen naar verwachting beter presteren op de lange termijn en bewezen is dat ze hogere rendementen behalen!

ESG-beleid

Pulsar Network Capital investeert volgens de ESG-criteria. ESG staat voor Environment (milieu), Social (sociale omstandigheden) en Governance (ondernemingsbestuur). Als we gaan investeren in een bedrijf willen we dus eerst weten hoe dit bedrijf scoort op ESG-gebied. Bij de uiteindelijke beslissing over een investering houdt Pulsar Network Capital daarom rekening met de volgende fundamentele uitgangspunten (conform ESG/UNPRI):

•  Respecteren van mensenrechten
•  Respecteren van arbeidsrechten
•  Tegengaan van corruptie
•  Bescherming van het milieu en het klimaat
•  Geen controversiële wapens
•  Respecteren van normen voor Corporate Governance
•  Respecteren van normen voor dierenwelzijn.

Pulsar Network Capital gelooft dat ESG een positief effect heeft op de aandeelhouderswaarde van de investering, ook op de lange termijn.

Samenwerken

We werken nauw samen met andere partijen om het ESG-beleid uit te voeren. We gaan bijvoorbeeld de dialoog aan met ondernemingen waarin Pulsar Network Capital investeert, om de duurzaamheid en het management van de onderneming te verbeteren. Daarnaast investeren we in oplossingen voor vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. Door op deze manier samen te werken, krijgen we voor elkaar dat de bedrijven waarin we investeren beter presteren op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Uitgangspunten

Pulsar Network Capital hanteert een aantal MVO uitgangspunten:

Rekening houden met ESG-factoren
Bij het beoordelen van de investeringen wegen de ESG-factoren zwaar mee.

De dialoog met ondernemingen aangaan
Ondernemingen in onze portfolio dienen zich te (gaan) houden aan de normen en richtlijnen die zijn vastgelegd in het VN Global Compact, de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, de OESO Principes voor Corporate Governance en de Global Corporate Governance Principles van het International Corporate Governance Network. Hierbij zullen wij onze portfoliobedrijven pro-actief helpen en met hen bespreken hoe zij zich – tezamen met hun zakelijke partners en hun keten(s) – hieraan kunnen conformeren.

Door te werken volgens deze principes en richtlijnen, worden onze portfoliobedrijven uiteindelijk duurzamer, transparanter en minder risicovol. Dat geeft klanten, financiers, aandeelhouders en de samenleving vertrouwen. Want bedrijven zónder kinderarbeid, corruptie en vervuiling in hun keten krijgen gemakkelijker financiering, mogen leveren aan overheden en zijn minder gevoelig voor maatschappelijke druk!

Een actief en verantwoord beleid voeren op het gebied van corporate governance
Als aandeelhouder gebruikt Pulsar Network Capital waar mogelijk het stemrecht. Wanneer dat nodig is, gaan we met de ondernemers en directieleden van ondernemingen in gesprek over hun strategie, MVO-beleid en corporate governance.

Investeren in vraagstukken op het gebied van duurzaamheid
Voor de oplossing van duurzaamheidsvraagstukken, zoals het terugdringen van CO2 -uitstoot, het beperken van klimaatverandering, het beschermen van bosgebieden en het bestrijden van armoede, zijn enorme investeringen nodig. We investeren bij voorkeur in sociale ondernemingen die dergelijke duurzaamheid bevorderen. Deze investeringen moeten, in het belang van onze aandeelhouders, natuurlijk ook voldoen aan onze eisen ten aanzien van risico en rendement.

Ondernemingen uitsluiten
Pulsar Network Capital investeert niet in ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van goederen die op grond van (inter)nationale wet- en regelgeving nu of binnenkort verboden zijn. Dat geldt ook voor activiteiten die volgens zeer breed in Nederland gedragen opvattingen als verwerpelijk worden beschouwd.

Samenwerken met andere partijen
Om het verantwoord investeringsbeleid uit te voeren, werken we samen met andere investeringsfondsen, MVO-specialisten, gespecialiseerde ESG consultants, financiële dienstverleners en andere partijen in de financiële-, technologie- en duurzaamheidssector.

Verantwoording afleggen over het beleid
Pulsar Network Capital luistert naar de meningen van alle belanghebbenden, onder andere de ondernemers van onze portfoliobedrijven, over het beleid ten aanzien van duurzaamheid en corporate governance.

Wetgeving

Pulsar Network Capital voldoet aan alle bepalingen in de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft).